Có gì mới?

Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Luật Thời gian hiệu lực trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam

Theo các bạn, tuổi thọ trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam như thế này là dài hay ngắn?

 • Dài

  Số phiếu: 0 0.0%
 • Ngắn

  Số phiếu: 0 0.0%

 • Số lượng người bầu chọn
  0

QuangHai

HR Staff
Tham gia
Bài viết
25
Điểm tương tác
2
Offline
Mời các bạn cùng tham gia cuộc thống kê nhé:

STT
Luật, Bộ luật
Tuổi thọ trung bình
1Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự 1985 → Bộ luật hình sự 1999 → Bộ luật hình sự 2015
(14 năm) (16 năm)
15 năm​
2Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự 1995 → Bộ luật dân sự 2005 → Bộ luật dân sự 2015
(10 năm) (10 năm)
10 năm​
3Bộ luật tố tụng hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự 1988 → Bộ luật tố tụng hình sự 2003 → Bộ luật tố tụng hình sự 2015
(15 năm) (12 năm)
13.5 năm​
4Bộ luật tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự 2004 → Bộ luật tố tụng dân sự 2015
11 năm​
5Bộ luật hàng hải
Bộ luật hàng hải 1990 → Bộ luật hàng hải 2005 → Bộ luật hàng hải 2015
(15 năm) (10 năm)
12.5 năm​
6Luật tố tụng hành chính
Luật tố tụng hành chính 2010 → Luật tố tụng hành chính 2015
5 năm​
7Luật thống kê
Luật thống kê 2003 → Luật thống kê 2015
12 năm​
8Luật bầu cử
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1959 → Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1980 → Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1992 → Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 1997 → Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
(21 năm) (12 năm) (5 năm) (18 năm)
14 năm​
9Luật kế toán
Luật kế toán 2003 → Luật kế toán 2015
12 năm​
10Luật Ngân sách nhà nước
Luật Ngân sách nhà nước 1996 → Luật Ngân sách nhà nước 2002 → Luật Ngân sách nhà nước 2015
(6 năm) (13 năm)
9.5 năm​
11Luật kiểm toán nhà nước
Luật kiểm toán nhà nước 2005 → Luật kiểm toán nhà nước 2015
10 năm
12Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
(12 năm) (7 năm)
9.5 năm
13Luật tổ chức chính quyền địa phương
Luật tổ chức chính quyền địa phương 1958 → Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp 1962 → Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983 → Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1989 → Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1994 → Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003 → Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
(4 năm) (21 năm) (6 năm) (5 năm) (9 năm) (12 năm)
9.5 năm
14Luật tổ chức Chính phủ
Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960 → Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981 → Luật Tổ chức Chính phủ 1992 → Luật Tổ chức Chính phủ 2001 → Luật tổ chức Chính phủ 2015
(21 năm) (11 năm) (9 năm) (14 năm)
13.75 năm
15Luật nghĩa vụ quân sự
Luật nghĩa vụ quân sự 1960 → Luật nghĩa vụ quân sự 1981 → Luật nghĩa vụ quân sự 2015
(21 năm) (34 năm)
28 năm
16Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999 → Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam
2015


16 năm​
17Luật dạy nghề
Luật dạy nghề 2006 → Luật giáo dục nghề nghiệp 2014
8 năm
18Luật công an nhân dân
Luật công an nhân dân 2005 → Luật công an nhân dân 2014
9 năm
19Luật sĩ quan Quân đội
Luật chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân 1958 → Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân 1981 → Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999
(23 năm) (18 năm)
20.5 năm
20Luật doanh nghiệp
Luật công ty 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân 1990 → Luật Doanh nghiệp 1999 → Luật Doanh nghiệp 2005 → Luật Doanh nghiệp 2014
(9 năm) (6 năm) (9năm)
8 năm
21Luật đầu tư
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987 → Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 → Luật Đầu tư 2005 → Luật đầu tư 2014
(9 năm) (9 năm) (9 năm)
9 năm
22Luật nhà ở
Luật nhà ở 2005 → Luật đầu tư 2014
9 năm
23Luật kinh doanh bất động sản
Luật kinh doanh bất động sản 2006 → Luật Kinh doanh bất động sản 2014
8 năm
24
Luật tổ chức Viện kiểm sát
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1960 → Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1981 → Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 1992 → Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2002 → Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014
(21 năm) (11 năm) (10 năm) (12 năm)
13.5 năm
25Luật tổ chức Tòa án
Luật tổ chức Toà án nhân dân 1960 → Luật tổ chức Toà án nhân dân 1981 → Luật Tổ chức Toà án nhân dân 1992 → Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002 → Luật tổ chức Tòa án nhân 2014
(21 năm) (11 năm) (10 năm) (12 năm)
13.5 năm
26Luật tổ chức Quốc hội
Luật tổ chức Quốc hội 1960 → Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981 → Luật Tổ chức Quốc hội 1992 → Luật Tổ chức Quốc hội 2001 → Luật Tổ chức Quốc hội 2014
(21 năm) (11 năm) (9 năm) (13 năm)
13.5 năm
27Luật bảo hiểm xã hội
Luật Bảo hiểm xã hội 2006 → Luật Bảo hiểm xã hội 2014
8 năm​
28Luật hải quan
Luật Hải quan 2001 → Luật Hải quan 2014
13 năm
29Luật công chứng
Luật Công chứng 2006 → Luật Công chứng 2014
8 năm
30Luật bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường 1993 → Luật Bảo vệ môi trường 2005 → Luật bảo vệ môi trường 2014
(12 năm) (9 năm)
10.5 năm
31Luật phá sản
Luật Phá sản doanh nghiệp 1993 → Luật Phá sản 2004 → Luật Phá sản 2014
(11 năm) (10 năm)
10.5 năm
32Luật hôn nhân gia đình
Luật Hôn nhân và gia đình 1959 → Luật Hôn nhân và gia đình 1986 → Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 → Luật Hôn nhân và gia đình 2014
(27 năm) (14 năm) (14 năm)
18.3 năm
33
Luật xây dựng
Luật xây dựng 2003 → Luật Xây dựng 2014
11 năm
34Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005 → Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
8 năm
35Luật đất đai
Luật Đất đai 1987 → Luật Đất đai 1993 → Luật Đất đai 2003 → Luật đất đai 2013
(6 năm) (10 năm) (10 năm)
8.7 năm
36Luật đấu thầu
Luật Đấu thầu 2005 → Luật đấu thầu 2013
8 năm
37Luật khoa học công nghệ
Luật Khoa học và Công nghệ 2000 → Luật khoa học và công nghệ năm 2013
13 năm
38Luật xuất bản
Luật Xuất bản 1993 → Luật Xuất bản 2004 → Luật xuất bản 2012
(11 năm) (8 năm)
9.5 năm
39Luật hợp tác xã
Luật hợp tác xã 1996 → Luật Hợp tác xã 2003 → Luật hợp tác xã 2012
(7 năm) (9 năm)
8 năm
40Luật tài nguyên nước
Luật Tài nguyên nước 1998 → Luật tài nguyên nước 2012
14 năm
41Luật công đoàn
Luật Công đoàn 1957 → Luật Công đoàn 1990 → Luật Công đoàn 2012
(33 năm) (22 năm)
27.5 năm
42Bộ luật lao động
Bộ luật Lao động 1994 → Bộ Luật lao động 2012
18 năm
43Luật khiếu nại tối cáo
Luật Khiếu nại, tố cáo 1998 → Luật khiếu nại 2011 và Luật tố cáo 2011
13 năm
44Luật khoáng sản
Luật Khoáng sản 1996 → Luật khoáng sản 2010
14 năm
45Luật thanh tra
Luật Thanh tra 2004 → Luật thanh tra 2010
6 năm
46Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Luật Ngân hàng Nhà nước 1997 → Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010
13 năm
47Luật các tổ chức tín dụng
Luật các Tổ chức tín dụng 1997 → Luật các tổ chức tín dụng 2010
13 năm
48Luật Quốc tịch Việt Nam
Luật Quốc tịch Việt Nam 1988 → Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 → Luật Quốc tịch Việt Nam 2008
(10 năm) (10 năm)
20 năm
49Luật báo chí
Luật Báo chí 1989 → Luật Báo chí 2016
27 năm
50Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991 → Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 → Luật trẻ em 2016
(13 năm) (12 năm)
12.5 năm
51Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội
Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội 2003 → Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
12 năm
52Luật Giáo dục
Luật Giáo dục 1998 → Luật Giáo dục 2005
7 năm
53Luật bảo vệ phát triển rừng
Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991 → Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004
13 năm
54Luật ký kết gia nhập điều ước quốc tế
Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005 → Luật điều ước quốc tế 2016
11 năm
55Luật thương mại
Luật thương mại 1997 → Luật thương mại 2005
8 năm
56Luật Hàng không dân dụng
Luật Hàng không dân dụng 1991 → Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006
15 năm
57Luật dược
Luật Dược 2005 → Luật Dược 2016
11 năm
58Luật bảo hiểm xã hội
Luật Bảo hiểm xã hội 2006 → Luật Bảo hiểm xã hội 2014
8 năm
59Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990 → Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1998 → Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
(8 năm) (10 năm)
9 năm
60Luật thuế giá trị gia tăng
Luật Thuế Doanh thu 1990 → Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 → Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
(7 năm) (11 năm)
9 năm
61Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật Thuế Lợi tức 1990 → Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 → Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003 → Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
(7 năm) (6 năm) (5 năm)
6 năm
62Luật thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất 1994 → Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
13 năm
63Luật thuế xuất nhập khẩu
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987 → Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1991 → Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 → Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
(4 năm) (14 năm) (11 năm)
9.7 năm
64Luật Giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ 2001 → Luật giao thông đường bộ 2008
7 năm
65Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996 → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 → Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
(12 năm) (7 năm)
9.5 năm
Tổng trung bình
11.9 năm

Như vậy, hiệu lực trung bình của các Luật, Bộ luật ở Việt Nam là 11.9 năm, cái này là mình tính những văn bản luật bị thay đổi toàn bộ, không tính các trường hợp bị sửa đổi, bổ sung nhé, các bạn.
 

Facebook Comment


Nội quy khi thảo luận:

Dù bạn có cố tình spam bằng cách nào khi BQT diễn đàn phát hiện sẽ lập tức banned nick và xoá toàn bộ bài viết của bạn. Ngoài ra khi phát hiện ra Spam hãy gửi thông báo cho BQT diễn đàn. Hãy suy nghĩ trước khi hành động..!
✓ Khi muốn trả lời ai đó, bạn gõ @ cộng thêm nick diễn đàn của người đó phía sau @, giống như tag tên trên Facebook.
✓ Yêu cầu khi bình luận, bạn phải gõ chữ rõ ràng, không viết tắt, gõ tiếng Việt đầy đủ dấu câu.
✓ Nên dùng font chữ mặc định của diễn đàn, không tô màu lòe loẹt hay dùng size chữ quá lớn khi bình luận.
✓ Bài viết, comment... không được phép quảng cáo dịch vụ, rao vặt, pr... Loại trừ ở chuyên mục Rao vặt đã cho phép.
✓ Nghiêm cấm các chủ đề dạng: Cứu em với, help me, giật tít, câu view... dưới mọi hình thức.
✓ Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn cần đọc kỹ Nội quy chung và nghiêm túc tuân thủ.


 • Thẻ
  bộ luật ở việt nam thời gian hiệu lực trung bình của các luật tuổi thọ của các luật
 • Top Bottom
  Liên hệ
  Chat ngay