Thử nghiệm viết bài tại đây

hrspring.tides

hrspring.tides
Staff member
Administrator
3 Tháng tám 2019
#1
- Appears only for all users except with ids 1, 2, 3.


View hidden content is available for registered users!

Nội dung này đã được sửa đổi/ hướng dẫn tại... Mời bạn nâng cấp tài khoản thành viên Administrative, Moderating để xem nội dung này!

Hidden text for users: Quick87

[HIDESHOWTOGROUPS=3]
Thành viên quản trị mới thấy nội dung này
[/HIDESHOWTOGROUPS]

Hidden content
kl_em_not_allowed_to_view_this_content
[HIDEUSER=1585,772]
Content within this tag is only shown to defined user.
[/HIDEUSER]

Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
1. Nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm.
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề.
2. Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để người lao động tự tạo việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm.
3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.
4. Hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài.

5. Thành lập Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay ưu đãi tạo việc làm và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Article:
Xem nội dung VB

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012
...
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
...
Chương V QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Mục 1. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Điều 20. Sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm
...
Điều 21. Quản lý Quỹ quốc gia về việc làm
...
Mục 2. CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, HỘ KINH DOANH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 22. Nguyên tắc cho vay vốn
...
Điều 23. Đối tượng vay vốn
...
Điều 24. Mức vay
...
Điều 25. Thời hạn vay vốn
...
Điều 26. Lãi suất vay vốn
...
Điều 27. Điều kiện bảo đảm tiền vay
...
Điều 28. Lập hồ sơ vay vốn
...
Điều 29. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn
...
Điều 30. Thu hồi và sử dụng vốn vay
...
Điều 31. Sử dụng lãi vốn vay
...
Điều 32. Xử lý nợ rủi ro vốn vay
...
Điều 33. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn vay và chỉ tiêu việc làm
...
Điều 34. Tổ chức chuyển vốn vay
...
Mục 3. CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 35. Nguyên tắc cho vay vốn
...
Điều 36. Mức vay
...
Điều 37. Điều kiện bảo đảm tiền vay
...
Điều 38. Thời hạn vay vốn
...
Điều 39. Lãi suất vay vốn
...
Điều 40. Lập hồ sơ vay vốn
...
Điều 41. Thẩm định, phê duyệt vốn vay
...
Điều 42. Thu hồi vốn vay
...
Điều 43. Sử dụng lãi vốn vay
...
Điều 44. Xử lý nợ rủi ro vốn vay
...
Điều 45. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn vay
...
Điều 46. Tổ chức chuyển vốn vay

Xem nội dung VB

Điều 13. Chương trình việc làm

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng chương trình việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
2. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và người sử dụng lao động khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình việc làm.

Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm
[/tooltip]

1. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
 
Last edited:
  • Thẻ
    thí nghiệm
  • Facebook Comment

    TRUY CẬP NHANH

    HỖ TRỢ NHANH