Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Tách dữ liệu thành nhiều cột

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

Springo#VN

Springo#vn
Staff member
VIP.1
Tham gia
Bài viết
425
Điểm tương tác
6
Offline
Giả sử như file kèm theo, khi dán dữ liệu vào Sheet1:
1632365463280.png


Chỉ cần bấm nút lệnh sẽ cho kết quả ở Sheet KetQua.

1632365517438.png

Rất cảm ơn mọi người.

Code có thể sử dụng cho yêu cầu này:
Mã:
Option Explicit

Sub TachCot()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim i, j, k
Nguon = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
k = Len(Nguon(1, 1)) - Len(Replace(Nguon(1, 1), ",", "")) + 1
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To k)
For i = 1 To UBound(Nguon)
  k = 0
  For Each j In Split(Nguon(i, 1), ",")
    k = k + 1
    Kq(i, k) = Replace(j, """", "")
  Next j
Next i
With Sheet2.Range("A1").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2))
  .Clear
  .Value = Kq
  .Columns.AutoFit
End With
End Sub

Nếu có câu hỏi hoặc vướng mắc, các bạn vui lòng phản hồi tại đây để được giải đáp nhé.
 

Đính kèm

 • hrspring.vn_Tách dữ liệu thành nhiều cột.xlsb
  27.2 KB · Xem: 5

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top Bottom