Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

kiểm tra ô C1 nằm trong khoảng thời gian A1 đến A2

SprinGO Fact

There is no story items to display. Let's create a story. Don’t be shy, This will really endear you to your followers.

colyhimapple

HR New Member
Tham gia
Bài viết
3
Điểm tương tác
1
Offline
chào các bạn,
mình muốn kiểm tra ô C1 nằm trong khoảng thời gian A1 đến A2, tuy nhiên ô D1 cho ra kết quả sai, mặc dù C1 nằm trong khoảng thời gian A1 đến A2. Nhờ các bạn kiểm tra giúp mình, thanks.

A1=08/11/1981
B1=18/02/1982
C1=01/02/1981
D1=IF(AND(DATE(YEAR(C1),MONTH(C1),DAY(C1))>=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)),DATE(YEAR(C1),MONTH(C1),DAY(C1))<=DATE(YEAR(B1),MONTH(B1),DAY(B1))),"đúng","sai")
 

wendlingolivier

HR New Member
Tham gia
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Offline
chào các bạn,
mình muốn kiểm tra ô C1 nằm trong khoảng thời gian A1 đến A2, tuy nhiên ô D1 cho ra kết quả sai, mặc dù C1 nằm trong khoảng thời gian A1 đến A2. Nhờ các bạn kiểm tra giúp mình, thanks.

A1=08/11/1981
B1=18/02/1982
C1=01/02/1981
D1=IF(AND(DATE(YEAR(C1),MONTH(C1),DAY(C1))>=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),DAY(A1)),DATE(YEAR(C1),MONTH(C1),DAY(C1))<=DATE(YEAR(B1),MONTH(B1),DAY(B1))),"đúng","sai")
D1

PHP:
=IF(AND(C1>=A1,C1<=B1);"Đ","S")
 

codevn_fb_comment

Switch editor Press Enter to Post

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

User Who Replied This Thread (Total Members: 1) Show all

Top Bottom