Công văn Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch covid-1

hrspring.tides

Staff member
Administrator
3 Tháng tám 2019
#1
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22691/SLĐTBXH-LĐ
V/v triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19
Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021


Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố;
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công việc sau:

1. Đối với doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh)

Căn cứ Mục II Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm lập Danh sách người lao động ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, để Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng lập Danh sách gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức, quận huyện (doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn nào thì gửi địa bàn đó) chậm nhất đến ngày 15/7/2021. Sau thời hạn này, doanh nghiệp không gửi Danh sách xem như không có người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

(Công văn số 2209/UBND-KT và Mẫu số 1 - Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp)

2. Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao Thành phố nhanh chóng có văn bản thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế nhanh chóng có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong 01 ngày làm việc để chuyển Danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và chia sẻ khó khăn với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tăng cường giám sát từ khâu lập Danh sách người lao động đến thẩm định, chi hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của Thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Thường trực UBNDTP (để b/c);
- Đ/c Võ Văn Hoan - PCT UBNDTP (để b/c);
- VPUBNDTP;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, P.LĐTLBXH (L).
GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn
 

Facebook Comment

TRUY CẬP NHANH

HỖ TRỢ NHANH