Có gì mới?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Biểu mẫu hành chính nhân sự

Mẫu biên bản

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Mẫu công văn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Mẫu quy định

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Mẫu email

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Mẫu thông báo

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Mẫu văn bản khác

Chủ đề
21
Bài viết
23
Chủ đề
21
Bài viết
23

Mẫu báo cáo

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Mẫu tờ trình nội bộ

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Mẫu hợp đồng

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Mẫu bảng lương

Chủ đề
4
Bài viết
6
Chủ đề
4
Bài viết
6

Mẫu quyết định

Chủ đề
1
Bài viết
3
Chủ đề
1
Bài viết
3
Top Bottom