Welcome to Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Latest Thread

Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Quản trị - Phát triển Con người & Tổ chức - SprinGO Consultant

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


hrspring.tides

Quy trình tạm ứng thanh toán

 • 11
 • 0
Mục đích: Quy trình này quy định thống nhất về chính sách và những thủ tục trong việc yêu cầu tạm ứng và thực hiện việc quyết toán tạm ứng.

Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho việc yêu cầu tạm ứng và thực hiện việc quyết toán tạm ứng tại văn phòng Công ty.

Các bước hoạt động của quy trình tạm ứng:

STT​
Nội dung​
1​
Khi có nhu cầu tạm ứng, Người Yêu Cầu (Người YC) chuẩn bị Phiếu Đề Nghị Tạm Ứng (ĐNTU) hoặc Tạm Ứng Đi Công Tác (TUCT) làm một liên rồi chuyển cho Trưởng bộ phận ký kiểm tra.
2​
Người YC sẽ nộp ĐNTU (hoặc TUCT) cho Kế toán để kiểm tra và xác nhận số dư tạm ứng tính đến ngày tạm ứng Nếu việc tạm ứng không tuân thủ theo Qui định chung của Công ty, Kế toán sẽ trả lại người YC.
3​
Kế toán sau khi kiểm tra, đồng ý sẽ chuyển...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Quy trình tạm ứng

 • 12
 • 0
Quy trình tạm ứng là một phần trong hệ quy trình về chi tiêu nội bộ. Giúp các nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát các chi phí phát sinh trong công ty, và điều chỉnh nó một cách dễ dàng.

1. MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNH TẠM ỨNG: (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

 • Tăng cường công tác quản lý tiền mặt , quản lý công nợ tạm ứng nhằèm sử dụng tiền vốn đúng mục đích, đúng việc .
 • Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn trong quá trình tự tạm ứng và quyết toán tiền tạm ứng .
 • Lưu trữ chứng từø chặt chẽ và có hệ thống phục vụ cho việc theo dõi , thanh quyết toán đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG : (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? liệt kê tất cả)

Quy trình này chi phối tất cả CBNV trong Công ty, thuộc:

 • Văn phòng
 • Phòng kinh doanh tổng hợp
 • Phòng hành chính
 • Phòng Kế toán
 • Bộ phận kho, Bốc xếp , đống gói , phân...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Quy chế tài chính của công ty

 • 24
 • 0

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Mục lục
Điều 1: Các căn cứ pháp lý

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh

Điều 3: Công ty................. và các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Điều 4: Cơ quan quản lý

Điều 5 : Tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán của Công ty

Điều 6: Vốn của Công ty

Điều 7: Nguyên tắc bảo toàn vốn trong việc sử dụng vốn và các quỹ

Điều 8: Điều hoà vốn, điều chuyển tài sản

Điều 9: Huy động vốn

Điều 10: Hoạt động đầu tư và các hình thức đầu tư

Điều 11: Thẩm quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế

Điều 12: Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản

Điều 13: Nhượng bán, thanh lý tài sản

Điều 14: Trích khấu hao TSCĐ

Điều 15 : Đánh giá lại tài sản

Điều 16: Xử lý tổn thất

Điều 17: Quản lý công nợ

Điều 18: Doanh thu - Thu nhập khác

Điều 19: Chi phí Công ty bao gồm :

Điều 20: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Điều 38. Tạm ứng tiền mặt

Điều 39. Quản lý, điều hành tài khoản tiền gửi ngân hàng

Điều 40: Dự án đầu tư

Điều 41: Phê duyêt dự án...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Hệ số tiêu chuẩn của tài chính

 • 14
 • 0
I. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn


Công thức:
1633831899495.png

Hệ số thanh toán ngắn hạn nhằm đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong vòng 12 tháng bằng các tài sản có khả năng chuyển hóa thành tiền trong vòng 12 tháng tới.

• Nếu chỉ số trên 1: An toàn
• Nếu chỉ số dưới 1: Có thể doanh nghiệp đang dùng các khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho các tài sản dài hạn, dẫn đến vốn lưu động ròng âm

2. Hệ số thanh toán nhanh
Công thức :
1633831922186.png


Hệ số thanh toán nhanh sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn cao hơn sơ với hệ số thanh toán ngắn hạn
Nếu hệ số này trên 0,5 lần : an toàn

3. Khả năng thanh toán lãi vay
Công thức :
1633831942645.png


Chỉ số này sẽ đánh giá mức độ lợi nhuận trước khi trả lãi vay đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm
• Nếu chỉ số này <1: doanh nghiệp khả năng bị lỗ
• Nếu chỉ số =2: an toàn

4. Khả năng...
Tiếp tục…
H

Hơn 70 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

 • 14
 • 0
 1. · S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...),
  E.g.1 This structure is too easy for you to remember.
  E.g.2: He ran too fast for me to follow.
 2. · S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),
  e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
  E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
 3. · It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...),
  e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
  E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
 4. · S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...),
  e.g.1: She is old enough to get married.
  E.g.2...
Tiếp tục…

20 chủ đề phỏng vấn quen thuộc cho nhân sự

QuangHai

20 chủ đề phỏng vấn quen thuộc cho nhân sự

 • 31
 • 19

20 chủ đề phỏng vấn quen thuộc cho nhân sự.png

20 chủ đề phỏng vấn quen thuộc cho nhân sự

1. About your name and age – Tên và tuổi

[Vocabulary]

Full nameTên đầy đủ
SurnameHọ
Given nameTên
First nameTên
English nameTên tiếng Anh
AliasBiệt danh, bí danh
Pen nameBút danh
Date of birthNgày sinh
AgeTuổi
MonthTháng
YearNăm

[Useful structure]

What’s your name, please?Tên anh là gì ạ?
May...
Tiếp tục…
hrspring.tides

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 • 127
 • 0
Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116/NQ-CP (Nghị quyết số 116), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, BHXH Việt Nam hướng dẫn NLĐ, người SDLĐ cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với NLĐ.
BHXH Việt Nam lưu ý tới NLĐ: Theo quy định tại Quyết định số 28, chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH theo hình thức trực tuyến đối với nhóm NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm; không áp dụng cho nhóm NLĐ đang tham gia BHTN (đơn vị SDLĐ quản lý...
Tiếp tục…

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm...

hrspring.tides

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm...

 • 10
 • 0
Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết số 116/NQ-CP (Nghị quyết số 116), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28) của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, BHXH Việt Nam hướng dẫn NLĐ, người SDLĐ cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với NLĐ.
BHXH Việt Nam lưu ý tới NLĐ: Theo quy định tại Quyết định số 28, chỉ áp dụng phương thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho cơ quan BHXH theo hình thức trực tuyến đối với nhóm NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm; không áp dụng cho nhóm NLĐ đang tham gia BHTN (đơn vị SDLĐ quản lý NLĐ sẽ chịu trách...
Tiếp tục…
H

Cách viết một Thủ tục Hiệu quả

 • 20
 • 0

Cách viết một Thủ tục Hiệu quả
Đảm bảo mọi thứ được thực hiện mà không có sai sót

Bạn có muốn phải qua một loạt các thủ tục chỉ để lấy thêm một cây bút hay giấy note? Tất nhiên là không!

Thủ tục – và người anh em họ thân thiết của chúng, chính sách – có thể là một nỗi đau thực sự. Đôi khi, chúng quá chặt chẽ và hạn chế và nhiều, chúng mơ hồ và thiếu chi tiết. Nhưng, nếu đồng nghiệp gọi điện báo ốm và đột ngột bạn chịu trách nhiệm cho việc trả lương đúng hạn, có một văn bản và thủ tục chi tiết sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Nếu làm đúng, thủ tục đem lại tác động quan trọng tới tổ chức. Khi được viết rõ ràng và đúng cách, chúng giúp hệ thống và mọi người làm việc tốt hơn. Nếu nhân viên biết phải làm gì, khi nào làm nó, làm thế nào làm nó và làm thế nào để không phạm sai lầm, bạn có thể bớt thất vọng và tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và công...
Tiếp tục…
H

Giải phóng tiềm năng con người

 • 15
 • 0
Ba thế hệ chuyên nghiên cứu về lý thuyết quản lý đã định nghĩa cách để các tổ chức phát huy tiềm năng con người. Đạt được sự gắn kết thành công đồng nghĩa với việc gỡ bỏ những rào cản ngăn trở người giỏi làm tốt công việc.

Ba thế hệ chuyên nghiên cứu về lý thuyết quản lý đã định nghĩa cách để các tổ chức phát huy tiềm năng con người. Đầu tiên, theo hướng tiếp cận quản lý chức năng, phát triển là nhằm hướng mọi người đi theo những quy trình tiêu chuẩn đã được thiết lập cho từng chức năng.

Theo cách nghĩ này, nhân viên chỉ cần được huấn luyện làm theo đúng các quy trình để có được sự gắn kết và thành công. Hướng tiếp cận thứ hai đối với sự phát triển được hình thành dựa trên mô hình cấp bậc trong tổ chức, mà trong đó việc phát triển tiềm năng là đưa con người lên những cấp bậc cao hơn. Hướng thứ ba nhấn mạnh vào các hệ thống trong tổ chức. Mọi người được huấn luyện quản lý các hệ thống (như tài chính, bán hàng hay điều hành) nhằm đảm bảo họ phối hợp nhịp...
Tiếp tục…

VIDEO

Top Bottom
Liên hệ
Chat ngay