huấn luyện an toàn

  1. hrspring.tides

    Quy định về huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

    HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG Huấn luyện nhóm 1 Đối tượng: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động Phụ trách bộ...
Top